onsdag 11 maj 2016

Värdegrundstrappor - att skapa helhetssyn kring värdegrundsarbete

Vid Bryngelstorpskolan såg vi under en längre tid behovet av en gemensam syn på ordet värdegrund. I alla verksamheter fanns en önskan om tydlighet. Vi kände att vi ville ta ett helhetsgrepp kring de värdegrundande förmågorna. Vi behövde dessutom levandegöra våra förväntansregler för eleverna, föräldrarna och inte minst oss själva.

Vi, fyra lärare med olika ämnesinriktning och ansvarsområden på Bryngelstorpskolan, men med ett gemensamt intresse för skolutveckling, valde då att fokusera på vår skolas värdegrundsarbete.

Det föddes en tanke om ett konkret verktyg direkt kopplat till elevernas vardag och knutet till varje individ. Ett verktyg som bidrar till diskussioner, så att eleven utvecklar sin egen reflektionsförmåga och kan se sin egen del i helheten. Något som skapar samhörighet och visar att vi alla strävar mot samma mål. Verktyget blev våra värdegrundstrappor.

Inspiration till upplägget med trappor fick vi från det utvidgade kollegiet. Många kloka kollegor fanns det som ville dela med sig av sitt fina arbete, men vi kände att vi måste forma det till något eget, som passade just Bryngelstorpskolan. När vi bestämt oss för formatet skapade vi ett eget innehåll och förstås egna bilder.

När vi läste Lgr11 inspirerades vi av texterna om ansvar, respekt och förståelse för andras behov. Våra trappor skulle bygga på elevernas personliga ansvar för sina studier och värnandet om den gemensamma arbetsmiljön. Vi ville lyfta fram vikten av respekt för andra människors egenvärde på ett konkret och elevnära sätt. Våra trappor skulle även beröra trygghet och arbetsro. För oss var det dessutom viktigt att eleverna lätt skulle kunna utvärdera sina framsteg eller förmågor.

De olika trapporna indelades i fyra övergripande områden: Passar tider och tar ansvar för mina hemuppgifter, Visar respekt och tar ansvar för min omgivning/arbetsmiljö, Visar respekt och är en bra kamrat, Deltar aktivt och gör mitt bästa för att nå målen. Områdena fördelades över året och kunde på så sätt återkomma vid ett flertal tillfällen, men med lite olika inriktning. Tanken var att fokus läggs på en trappa i taget och att den skulle vara aktuell i två veckor. Varje övergripande paraply fick olika underrubriker, t.ex. jag kommer i tid, jag är rädd om skolans saker och förstör aldrig saker med flit, jag bryr mig om andra och hjälper dem när det behövs och jag vet vilka mina mål är och gör mitt bästa.


Stegringen blev tydlig. Eleverna skulle ha möjlighet att skatta sig själva vid starten med en ny trappa och utvärdera sin egen insats eller sitt eget beteende när de två veckorna passerat. Under tiden arbetade klasserna på olika sätt för att belysa det aktuella ämnet och de förde diskussioner om trappans innehåll. Eleverna stöttade varandra för att förbättra sig. Dessutom gav det oss i personalen möjlighet att lyfta framsteg som både gruppen eller individen gjort.

I varje undervisningsrum, även idrott och slöjdsal och på varje fritidsavdelning, nålades den aktuella värdegrundstrappan upp på väggen.

Eleverna samlade sina värdegrundstrappor i en bok. Där fick eleverna skriva sina utvärderingar och vi samtalade med dem som kände sig osäkra eller också frågade de efter kompisarnas åsikter om sitt eget beteende. På våra föräldramöten presenterade vi vårt arbete och eleverna berättade om sina framsteg vid de elevledda utvecklingssamtalen. Många föräldrar var nyfikna och intresserade av sina barns medvetenhet kring frågorna.

Som ett stöd för pedagogerna samlade vi på aktivitetsförslag i Google Classroom. Förslagen blev kopplade till de olika trapporna. Våra fritidsavdelningar valde ut vilka trappor som passade fritidsverksamheten och använde dem som samtalsunderlag. Eleverna fick en helhet under hela sin dag hos oss. Vi var måna om att vår stora skola med flera verksamheter blev en helhet.

Den stora vinsten i detta arbete är elevernas ökade medvetenhet. De har fått syn på hur de agerar och lärt känna sig själva bättre. De har fått ett verktyg för att nå de värdegrundande målen i läroplanen. Vidare känns detta positivt, eftersom det omfattar hela vår skola. En förändring hos individen, i gruppen eller på skolan sker mycket enklare när många har fokus på samma sak samtidigt.

Vi har fått med oss alla i värdegrundsarbetet. Vi började med en läsårsplanering, hade en gemensam studiedag i augusti och en kick off med hela skolan. Därefter har vi haft återkommande utvärderingar. Under nästa läsår planerar vi för att fortsätta med vårt värdegrundsarbete på liknande sätt.

Vill ni kontakta oss för mer information eller ta del av våra värdegrundstrappor kan ni ladda ner dem i sin helhet från vår blogg.

Hälsningar,

Anna Falk, Peter Löfgren, Caroline Gröndin och Marika Nylund Ek

Detta inlägg har publicerats på en blogg, Skola365, som handlar om skolutvecklingsfrågor ur ett brett och vidgat perspektiv.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar